BOTTLE SIZES

Smoothies One Size

Nessuit | Life | Ra | Gaia | Oshun | ISIS | Zena 16oz

$8

Detox Tea

Medium 16oz

$10

Detox Tea

Large 32oz

$20

Detox Tea

1 Gallon 

$35